1. Uvodne napomene

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na adrese gdpr@bmwc.hr te na office@mondoinc.hr.
Ovim putem Vas obavještavamo da smo u vidu sveopće zaštite osobnih podataka naše poslovanje uskladili sa svim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: "GDPR"), kao i pripadajućeg Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018; dalje u tekstu: "Zakon").

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Politiku privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o (i) osobnim podacima koje prikupljamo, (ii) tome tko točno obrađuje Vaše osobne podatke, (iii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, (iv) prenošenju Vaših osobnih podataka drugim osobama ili eventualno u druge države i/ili međunarodne organizacije, (v) razdoblju u kojem obrađujemo Vaše osobne podatke, te (vi) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade.

2. Definicije

Pojmovi korišteni u ovoj Politici privatnosti će imati sljedeće značenje:
Povreda osobnih podataka Bilo kakvo kršenje sigurnosti ili privatnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Osobnim podatcima. Radi izbjegavanja svake dvojbe, navedeno uključuje bilo koju povredu uzrokovanu od strane zaposlenika, bilo koje osobe koja postupa po ovlaštenju Društva ili treće osobe.

Osobni podatak Podrazumijeva svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ("Ispitanik") - pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.

Obrada Svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

3. Tko obrađuje Vaše osobne podatke

U pogledu obrada osobnih podataka koje se navode u ovoj Politici privatnosti, trgovačko društvo Mondo INC Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Banjavčićeva 22, OIB: 11886178779, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081450866 ("Društvo") je voditelj u smislu GDPR. Službenik za zaštitu osobnih podataka je Kristina Rudec, gdpr@bmwc.hr.

4. Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas u okviru poslovnog odnosa kojeg ste s nama zasnovali kao kupac naših proizvoda. Podatke prikupljamo (i) kako bi mogli izvršavati obveze iz ugovora o kupoprodaji robe iz naše ponude kojeg smo s Vama sklopili, (ii) kako bi bili u mogućnosti ispuniti određene obveze koje je zakonodavac propisao za nas kao prodavatelja u odnosu na Vas kao potrošača, te (iii) podatke prikupljamo i na temelju određenih legitimnih interesa Društva.
Društvo sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igri (NN br. 8/2010) organizira razne nagradne igre i natječaje.
Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo osobne podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:
Ime i prezime i kontakt podaci (uključujući adresu, email, broj telefona/mobitela)

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova

Zaprimanje prijava na nagradnu igru

Vaše osobne podatke koristimo prilikom zaprimanja prijava na nagradnu igru/natječaj putem prijave/obrasca. Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu organizacije i provođenja nagradne igre/natječaja. Privola (članak 6. st. 1. t. (a) GDPR-a) – ispitanik je sudjelovanjem u nagradnoj igri dao privolu za obradu svojih osobnih podataka kako je opisano u pravilima nagradne igre za svaku pojedinačnu nagradnu igru.

Izvlačenje dobitnika nagradne igre i preuzimanje nagrade

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo proveli izvlačenje dobitnika nagradne igre/natječaja te predali nagradu dobitniku. Ispunjenje obveza Društva kao priređivača nagradne igre/natječaja. Ispunjavanje pravnih obveza Društva (članak 6. st. 1. t. (c) GDPR-a) – sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igra (NN br. 8/2010), Društvo kao priređivač nagradne igre/natječaja dužan je provesti izvlačenje dobitnika nagradne igre/natječaja te predati nagradu dobitniku.

Objava dobitnika nagrade u tiskanim medijima, društvenim mrežama i web stranici

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo javno objavili ime i prezime i osvojenu nagradu u pisanom, tiskanom, zvučnom, slikovitom i video materijala. Prikupljene podatke koristimo u svrhu javne objave rezultata nagradne igre/natječaja te dobitnika nagradne igre/natječaja. Privola (članak 6. st. 1. t. (a) GDPR-a) - dobitnik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka te objavu kako je opisano u pravilima nagradne igre za svaku pojedinačnu nagradnu igru.

Slanje obavijesti (newslettter)

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo Vam pružili i poslali obavijesti o novim ponudama, pogodnostima, te o novim nagradnim igrama/natječajima Prikupljene podatke koristimo u svrhu slanja komercijalnim sadržaja. Privola (članak 6. st. 1. t. (a) GDPR-a – ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu primanja komercijalnog sadržaja i obavijesti od strane Društva.

Pretplate

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo Vam pružili tiskana i digitalna izdanja Društva. Prikupljene podatke koristimo za izvršenje ugovora te pružanje pretplatničkih usluge Društva. Izvršenje ugovora odnosno radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6. st. 1. t. (b) GDPR-a).

Dostava pretplatničkih tiskovina

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo Vam dostavili pretplatničke tiskovine Društva. Prikupljene podatke koristimo za izvršenje ugovora te pružanje pretplatničkih usluge odnosno dostave pretplatničkih tiskovina Društva. Izvršenje ugovora odnosno radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6. st. 1. t. (b) GDPR-a).

5. Prenošenje vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s Društvom, određene osobne podatke ćemo razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.


Slijedom navedenog, Društvo će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati osobne podatke sa sljedećim kategorijama osoba:

- Našim poslovnim partnerima – to kako bismo izvršili zatraženu uslugu koju ste Vi od nas zatražili. Naši će partneri koristiti osobne podatke samo u opsegu i u svrhu naloga koji su dobili od Društva ili prema pravilima koje su sami odredili kao voditelji obrade osobnih podataka.

- U slučaju potrebe, trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to (i) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (ii) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (iii) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, (iv) kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika ili (v) ako je to potrebno uslijed tužbi i drugih pravnih zahtjeva.
- Svim drugim osobama, ako smo za takvu vrstu razmjene zaprimili Vašu izričitu privolu ili smo na to obvezni temeljem prisilnog propisa ili za to imamo legitimni interes.
Iznimno, u slučaju statusnih promjena Društva (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

Konačno, upućujemo Vas da prilikom Vaše komunikacije s nama putem društvenih mreža (npr. Facebook, LinkedIn, Instagram) Društvo osobne podatke koje ste podijelili s tim društvenim mrežama ne obrađuje na bilo koji drugi način osim kako je naprijed navedeno. Također, Društvo te podatke ne prenosi niti jednoj drugoj osobi osim eventualno naprijed navedenima. Upućujemo Vas da svrhu i način obrade osobnih podataka na navedenim društvenim mrežama provjerite čitanjem obavijesti o obradi osobnih podataka koje su takvi voditelji obrade objavili na svojim web lokacijama. U slučaju bilo kakvih pitanja obratite nam se na e-mail adresu kako je navedena niže u ovoj Politici privatnosti.

6. Vaši podaci i treće zemlje

Vaši osobni podaci će se obrađivati i prenositi unutar područja Europske Unije, te unutar područja drugih zemalja izvan Europske Unije (treće zemlje): Srbija.
Prijenos i obrada podataka u treće države je također regulirana i tzv. Standardnim Ugovornim Klauzulama, odnosno Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2021/914 оd 4. lipnja 2021. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Prijenos podataka na temelju navedenog mehanizma predviđa se u članku 46. GDPR-a i to u onim situacijama kad Europska Komisija za treću zemlju u koju se žele prenijeti osobni podatci nije donijela Odluku o primjerenosti.
Osobni podatci se neće prenositi poslovnim subjektima ili drugim osobama koje se ne nalaze na nekom od gore navedenih područja. Ako u ovom dijelu ipak naknadno dođe do određenih promjena, o tome ćete biti bez odgađanja obaviješteni.

7. Razdoblje pohrane vaših osobnih podataka

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.
Primjerice, osobne podatke koje obrađujemo za potrebe nagradnih igara/natječaja čuvati ćemo i obrađivati samo do završetka nagradne igre /natječaja, dok podatke o dobitniku nagradne igre/natječaja čuvamo u razdoblju od godinu dana od dana objave dobitnika.

Iznimno, u određenim slučajevima ćemo možda imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Primjerice, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Zaključno Vas također obavještavamo da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu Društva. Upute o načinu ostvarivanja Vaših prava detaljno su izložene u odjeljku "Vaša prava".

8. Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema Društvu.
Radi se o sljedećim pravima:
- Pravo tražiti obavijest obrađuje li Društvo Vaše podatke te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi;
- Pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da Društvo napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;
- Pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje posjedujemo;
- Pravo tražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke koje posjedujemo;
- Pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka;
- Pravo tražiti da Vaše osobne podatke koje posjedujemo prenesemo drugom voditelju obrade u strukturiranom i strojno čitljivom obliku;
- Pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane Društva, osobito u pogledu eventualnog izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu Društva i automatizirane obrade;
- Pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli;
- Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – u Hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000
U slučaju da želite aktivirati bilo koje od gore navedenih prava (osim zadnjeg), molimo da kontaktirate koristeći podatke iz odjeljka "Kako nas možete kontaktirati?". Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta.
Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu.

9. Kako nas možete kontaktirati?
Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane Društva.
U tom pogledu, Društvo je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete u bilo kojem trenutku kontaktirati vezano uz sva pitanja obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava iz Uredbe.
Stoga, u slučaju da:
- Želite koristiti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava; ili
- Općenito imate bilo kakva pitanja, primjedbe ili sugestije u pogledu obrade osobnih podataka
Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba, i to koristeći sljedeće kontakt podatke Službenika za zaštitu osobnih podataka
Email office@mondoinc.hr ili gdpr@bmwc.hr

10. Promjene obavijesti o privatnosti
U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa, ova Politika privatnosti je ažurirana i izmijenjena dana 27.9.2023.
Budući da je vjerojatno da će se protekom vremena mijenjati postojeći te moguće implementirati novi procesi obrade osobnih podataka, biti će potrebno izmijeniti ili nadopuniti ovu Politiku privatnosti. Izmijenjena ili dopunjena verzija Obavijesti biti će obavljena odmah po njezinom donošenju.